Skip to content
Menu

Polityka prywatności

obowiązująca od dnia [21.11.2022]

Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://britishstreet.pl/ („Strona internetowa”) oraz dostępnych na niej funkcjonalności, jak również przetwarzania Państwa danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookie.

Dane Administratora i kontakt z Administratorem

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Państwa danych osobowych, jest Dorota Piątek – Chudzik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą British Street Dorota Piątek-Chudzik, ul. Zdziarska 83R/1, 03-289 Warszawa, NIP: 9482268762, REGON: 141531030, numer telefonu: +48 506 189 176, adres email: biuro@britishstreet.pl („Administrator”).

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się z Administratorem na podane powyżej dane. Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Administratorem (droga mailowa, telefoniczna, formularz kontaktowy)

Gdy kontaktują się Państwo z Administratorem mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na Stronie internetowej, Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
b) w celu podejmowania działań przed zawarciem umowy, na Państwa żądanie, np. przesyłanie ofert na Państwa prośbę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przesłania Państwu oferty.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku zawarcia z Państwem umowy, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dołączonej do umowy.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z publikacją komentarzy na blogu

W ramach Strony internetowej Administrator prowadzi sekcję „Blog”, na której publikowane są artykuły i inne wpisy. Osoby odwiedzające Stronę internetową mają możliwość korzystania z usługi publikowania komentarzy pod poszczególnymi wpisami, zgodnie z Regulaminem publikowania komentarzy, dostępnym na Stronie internetowej. W związku z powyższym Administrator przetwarza dane osobowe osób publikujących komentarze w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:

a) w celu realizacji usługi publikowania komentarzy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);

b) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów, tj. do czasu przesłania przez daną osobę prośby o usunięcie opublikowanego przez nią komentarza lub do czasu
przedawnienia roszczeń.

Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Administrator prowadzi profile w następujących mediach społecznościowych:

Facebook – https://www.facebook.com/britishstreet.szkolajezykowa/

Instagram – https://www.instagram.com/british__street/

W związku z prowadzeniem powyższych profili Administrator pozyskuje Państwa dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa subskrypcji fanpage’y Administratora w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj” itp.), opublikowaniem przez Państwa komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, a także w związku z przesłaniem Administratorowi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

a) identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);

b) dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;

c) zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać Państwa wizerunek);

d) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Państwa dobrowolnie pod postami Administratora;

e) treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Państwem za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;

f) dane statystyczne dotyczące odwiedzin profili Administratora w mediach społecznościowych. W związku z powyższym Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

– w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, promowaniu różnych wydarzeń, konkursów, które organizuje Administrator, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
– w celu prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, Administrator i Meta Platforms Ireland Limited (dawniej Facebook Ireland Limited) pełnią funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdują się tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia Państwa aktywności i przetwarzania danych osobowych przez operatorów portali społecznościowych można znaleźć w ich politykach prywatności. Co do statystyk, które Administrator otrzymuje od operatorów, Administrator ma na nie ograniczony wpływ i może uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli są Państwo zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, proszę zweryfikować swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Państwa preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych Administratorowi za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń. W przypadku zawarcia z Państwem umowy, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w informacji o przetwarzaniu danych osobowych dołączonej do umowy.

W przypadku informacji posiadanych przez Administratora w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na profilu Administratora do czasu usunięcia ich przez Państwa.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile Administratora w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Proszę pamiętać, że administratorem Państwa danych osobowych jest także operator danego portalu społecznościowego, z którego Państwo korzystają i za którego pośrednictwem odwiedzają Państwo profil Administratora. Administrator ma ograniczony wpływ na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez danego operatora portalu społecznościowego. Proszę zapoznać się dodatkowo z  regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego.

Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez operatorów znajdują się tutaj:

Facebook oraz Instagram: https://www.facebook.com/privacy/policy

Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem plików cookie

Korzystając z plików cookie na Stronie internetowej (co zostało szczegółowo opisane poniżej),

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe do celów analitycznych, marketingowych i innych (odpowiednio do funkcji danych plików cookie), w zależności od tego, na które pliki cookie została udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane są przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługują Państwu określone prawa (są one wymienione niżej w Polityce prywatności). Mogą Państwo kierować do Administratora korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W rezultacie Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Państwem lub inną osobą, która w Państwa imieniu przesyła Administratorowi wniosek o realizację Państwa praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Państwa, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, Administrator przetwarza dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;

b) w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że Administrator w terminie ustosunkował się do przesłanego wniosku, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora innym podmiotom jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, tj.:
a) podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, lub informatyczne (są to podmioty przetwarzające, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
b) podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
c) w przypadku publikowania przez Państwa treści na profilu Administratora w mediach społecznościowych, Państwa dane osobowe są też widoczne dla osób odwiedzających Stronę internetową lub profile w mediach społecznościowych, oraz dla operatorów tych portali społecznościowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje wobec Państwa decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Transfer danych poza EOG

W związku z prowadzeniem przez Administratora profili na portalach społecznościowych, Państwa dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach mogą Państwo zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń.

Dokładniejsze informacje znajdą Państwo w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

Facebook oraz Instagram: https://www.facebook.com/privacy/policy

Ponadto, w związku z korzystaniem przez Administratora z usług Google Analytics oraz Facebook Pixel, Państwa dane osobowe również mogą być przekazywane do państwa trzeciego, w szczególności do USA, na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO, w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.

Więcej na temat przetwarzania informacji w ramach usługi Google Analytics można przeczytać tutaj: https://policies.google.com/privacy

Przysługujące Państwu prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych mają Państwo następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
b) sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
c) żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
e) otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
g) cofnięcia, w każdym momencie, udzielonych zgód, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

Powyższe prawa można zrealizować, kontaktując się z Administratorem na dane podane w sekcji „Dane Administratora i kontakt z Administratorem”.

Dodatkowo, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Pliki cookie

W zależności od Państwa ustawień na Stronie internetowej, oprócz plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia, Administrator może używać plików cookie w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. Cookie to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje o aktywności użytkownika na Stronie internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Strony internetowej.

Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest przechowywanie plików cookie na Państwa urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te pliki cookie są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych lub reklamowych) Administrator potrzebuje Państwa zgody.

Ściśle niezbędne pliki cookie NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Państwa urządzeniu, gdy wchodzą Państwo na Stronę internetową lub dokonują na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Państwa za pośrednictwem Strony internetowej. Te pliki cookie nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności.

Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej lub później poprzez panel ustawień plików cookie dostępny na dole Stron internetowej („Ustawienia cookie”), Administrator będzie również używać innych plików cookie, na które wyrazili Państwo zgodę. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące cookie, korzystając z panelu ustawień cookie dostępnego na dole Strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia cookies”.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przez Administratora danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie.